Šta je NA?

 

“NA je neprofitno udruženje ili društvo muškaraca i žena kojima je droga postala ozbiljan problem. Mi... se redovito sastajemo da bi jedni drugima pomogli da ostanemo čisti. ... Nas ne zanima šta i koliko si uzimao... već jedino ono šta želiš učiniti u vezi svog problema i kako ti mi u tome možemo pomoći."

 

 

Anonimni narkomani nude proces oporavka i mrežu podrške koji su neodvojivo povezani. Jedan od ključeva uspjeha NA je terapeutska vrijednost rada ovisnika sa drugim ovisnicima. Članovi dijele svoje uspjehe i izazove u nadvladavanju aktivne ovisnosti i življenju produktivnog života bez droge kroz primjenu načela koja su sadržana u Dvanaest koraka i Dvanaest tradicija NA.

  Anonimni narkomani (Narcotics Anonymous; NA) nastali su iz programa Anonimnih alkoholičara (AA) kasnih 1940-ih, sa prvim sastancima u području Los Angelesa, California, USA, u ranim pedesetima. Program NA počeo je kao mali američki pokret koji se razvio u jednu od najstarijih i najvećih organizacija ovoga tipa.

Tokom mnogo godina NA se razvijao vrlo sporo, šireći se iz Los Angelesa u druge velike sjevernoameričke gradove i Australiju ranih 1970-ih. Godine 1983-e Anonimni narkomani su objavili knjigu “Osnovni tekst”, koja je doprinijela ogromnom rastu NA. U roku od 5 godina formirane su grupe u Brazilu, Kolumbiji, Njemačkoj, Indiji, Republici Irskoj, Japanu, Novom Zelandu i Velikoj Britaniji.

 

Danas su Anonimni narkomani dobro organizirani gotovo svugdje u Sjevernoj i Južnoj Americi, Zapadnoj Evropi, Australiji i Novom Zelandu. Novoosnovane grupe i NA zajednice raširene su danas diljem Indijskog potkontinenta, Afrike, Istočne Azije, Bliskog istoka i Istočne Evrope. Knjige Anonimnih narkomana i leci sa informacijama dostupni su trenutno na 34 jezika, a trenutno se prevode na još 16.

 Prva objavljena brošura NA, poznata među članovima kao “Bijela knjižica”, ovako opisuje Anonimne narkomane:

“NA je neprofitno udruženje ili društvo muškaraca i žena kojima je droga postala ozbiljan problem. Mi... se redovito sastajemo da bi jedni drugima pomogli da ostanemo čisti. ... Nas ne zanima šta i koliko si uzimao... već jedino ono šta želiš učiniti u vezi svog problema i kako ti mi u tome možemo pomoći."

 

  Članstvo je otvoreno za sve ovisnike o drogama, bez obzira na vrstu ili kombinaciju droga koje uzimaju. Kada se prilagođavao Prvi korak AA, riječ alkohol je zamijenjena rječju ovisnost, i na taj način se preusmjerio fokus sa specifične vrste droge na koncept bolesti ovisnosti.

Ne postoji socijalno, vjersko, ekonomsko, rasno, etničko, nacionalno, spolno ili klasno ograničenje članstva. Ne plaća se pristupnica niti članarina, te iako većina članova redovno doprinosi malim novčanim prilozima kako bi pomogla pokriti troškove sastanaka, ti prilozi nisu obavezni.

Anonimni narkomani nude proces oporavka i mrežu podrške koji su neodvojivo povezani. Jedan od ključeva uspjeha NA je terapeutska vrijednost rada ovisnika sa drugim ovisnicima. Članovi dijele svoje uspjehe i izazove u nadvladavanju aktivne ovisnosti i življenju produktivnog života bez droge kroz primjenu načela koja su sadržana u Dvanaest koraka i Dvanaest tradicija NA. Ova načela su srž programa oporavka Anonimnih narkomana. Načela koja nalazimo u koracima uključuju:

  • priznanje da problem postoji;

  • traženje pomoći;

  • temeljito samoispitivanje;

  • samo-očitovanje nekom povjerljivom;

  • iskupljenje za učinjenu štetu; i

  • pomaganje drugim ovisnicima koji se žele oporaviti.

U programu Anonimnih narkomana glavni naglasak se stavlja na primjenu duhovnih načela. NA udruženje je nereligiozno, i ohrabruje svakog ovisnika da njeguje individualno shvaćanje – vjersko ili ne – tog “duhovnog buđenja.”

 

U Anonimnim narkomanima, članovi se ohrabruju da se drže potpune apstinencije od svih droga, uključujući i alkohol. Iskustvo NA članova govori da  potpuna i neprekidna apstinencija osigurava najbolji temelj za oporavak i osobni razvoj. NA kao cjelina nema mišljenje o vanjskim pitanjima, uključujući i propisane lijekove. Upotreba psihijatrijskih i drugih lijekova propisanih od liječnika i koja se odvija  pod nadzorom stručnog osoblja ne smatra se kompromitirajućom za osobni oporavak u NA.

 

NA grupa u Sarajevu osnovana je u maju 2008 godine.Počela je kao i sve druge NA grupe u svijetu:sa dva člana,i nadom da če grupa rasti.